.RU

Формування фінансової звітності сільскогоподарського підприємства

Зміст

Вступ

1. Виробничо-фінансова характеристика господарства

2. "Звіт про фінансові результати" відповідно до П(С)БО 3

2.1 Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст і значення для розширення виробництва

2.2 Звіт про фінансові результати

2.3 Методика складання звіту про фінансові результати

2.4 Удосконалення формування звітності про фінансові результати діяльності підприємства

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Додаток

Вступ

Формування доходів і витрат за видами діяльності і функціями. Фінансові результати за видами діяльності, в результаті яких вони виникають, поділяються на прибуток (збиток) від звичайної діяльності та від надзвичайних подій.

Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку діяльність підприємства, а також операції, які забезпечують її або які виникають внаслідок здійснення такої діяльності.

Прикладом звичайної діяльності є виробництво і реалізація продукції (робіт, послуг), розрахунки з постачальниками і покупцями, працівниками, банківськими установами тощо. Як супровідні до звичайної діяльності належать такі операції, як переоцінка активів, списання знецінених запасів, курсові різниці, які виникають по валютних операціях, економічні санкції за порушення договірних зобов'язань або податкового законодавства тощо.

Звичайна діяльність поділяється на операційну та іншу (інвестиційну і фінансову). Під операційною діяльністю розуміють основну діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не належать до інвестиційної або фінансової діяльності.

Основна діяльність — це діяльність, пов'язана з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), яка є визначальною метою створення підприємства і забезпечує основну частину його доходу. Так, для виробничих підприємств такою діяльністю є придбання виробничих запасів (сировини, матеріалів, комплектуючих виробів тощо), виготовлення і реалізація готової продукції; для торговельного підприємства — придбання і реалізація товарів і т.д. Витрати, пов'язані з основною діяльністю, розрізняють за функціями: виробництво, збут, реалізація. Вони відображаються, як відомо, на таких рахунках, як 23 «Виробництво», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності» [5, 162].

Під інвестиційною діяльністю розуміють придбання і реалізацію тих необоротних активів, а також фінансових інвестицій, які не становлять еквівалент грошових коштів (наприклад, інвестиції в асоційовані або дочірні підприємства, сумісна діяльність тощо). Під фінансовою діяльністю розуміють діяльність, яка приводить до зміни величини і складу власного і позикового капіталу.

Надзвичайна діяльність — це операції і події, які відрізняються від звичайних і не відбуваються часто або регулярно. До них належать техногенні аварії, стихійне лихо, пожежі тощо. Втрати внаслідок таких подій, покриті за рахунок страхових відшкодувань та інших джерел, враховуються при розрахунку фінансових результатів від надзвичайної діяльності.

Виходячи із класифікації доходів і витрат за видами діяльності і функціями і побудована система рахунків бухгалтерського обліку для відображення формування фінансових результатів діяльності підприємства та визначення чистого доходу (прибутку) чи збитку звітного періоду, а також для складання Звіту про фінансові результати. Для узагальнення інформації про фінансові результати від звичайної діяльності і надзвичайних подій Планом рахунків передбачено рахунок 79 «Фінансові результати», який ведеться за субрахунками:

791 «Результат основної діяльності»,

792 «Результат фінансових операцій»,

793 «Результат іншої звичайної діяльності»,

794 «Результат надзвичайних подій».

1. Виробничо-фінансова характеристика господарства

Сільськогосподарський кооператив «Україна» має таку юридичну адресу: Рівненська область, Здолбунівський район, місто Здолбунів, вулиця Шевченка, 28. Адміністративним центром господарства являється місто Рівне, яке знаходиться на відстані 20 км від СК «Україна». Організаційно-правова форма – сільськогосподарський кооператив. Виробничу діяльність господарство розпочало 17 квітня 1998 року внаслідок реорганізації КСП «Україна» в СК «Україна». Кооператив здійснює свій виробничий, господарський, комерційну й інші види діяльності відповідно до закону і своїм статутом, положення якого розробляються на основі Закону про виробничі кооперативи, інших правових нормативних актів України.

Клімат господарства характеризується помірно-континентальним температурним режимом з достатньою кількістю опадів. Опади проявляються в першу половину літа, їх кількість задовольняє вимоги сільськогосподарських культур і сприяє їх розвиткові. Клімат погоди створюється під впливом цілого ряду факторів і в першу чергу – сонячної радіації.

Сонячна радіація, яка виявляється в теплу пору року, режим ґрунту і повітря становить 900-1100 годин в рік, з якої 70-80% прямого і розсіяного випромінювання вбирається нижньою поверхнею, що особливо підвищує ефект нагрівання ґрунту і повітря. Середня річна відносна вологість повітря рівна 68%, максимальна 95% (взимку), мінімальна – 56% (літом). Критична відносна вологість (30% і нижча), може помічатися в травні і триває 4-6 дні, в червні-липні 2-6 дні, в квітні 1-5 дні, що обумовлює сильне випаровування води ґрунтом і достатню транспірацію його рослинам.

Таким чином, можна зробити висновок, що клімат господарства в повній мірі сприятливий для нормального росту і визрівання зернових, технічних, овочевих і інших культур, а також для садівництва.

Землі СК «Україна» рівнинні, в основному в господарстві переважають дерново-підзолисті піщані та супіщані ґрунти.

Господарство має в обробітку 1507 га ріллі, сіножаті – 383,9 га, пасовищ – 117,1 га, багаторічні насадження – 18 га. Загальна ж земельна площа в господарстві становить 2432 га.

Обробляє поле тракторний парк, в якого в наявності 31 трактор, 9 зернозбиральних комбайнів, 23 вантажні автомобілі, сільськогосподарська техніка.

Об’єм виробництва сільськогосподарської продукції один з основних показників, які характеризують діяльність сільськогосподарських підприємств. Від його величини залежить об’єм реалізації продукції. Від об’єму виробництва продукції залежить також рівень її собівартості, сума прибутку, рівень рентабельності, фінансовий стан підприємства, його платоспроможність та інші економічні показники. Тому аналіз виробничо-фінансової діяльності підприємства необхідно розпочати з вивчення об’єму виробництва сільськогосподарської продукції.

СК «Україна» займається виробництвом такої сільськогосподарської продукції, як картопля, пшениця, жито, ячмінь, кукурудза, м'ясо та молоко.

Виробництво зернових і зернобобових у 2008 р. збільшилося на 7419 ц порівняно з 2006 р. Також у 2008 р. збільшилося виробництво і інших видів сільськогосподарської продукції, таких, як ріпак, картопля, силос та ін. У 2008 р. порівняно з 2006 р. збільшилося і вирощування великої рогатої худоби (в живій масі) – на 196 ц та виробництво молока – на 1843 ц. Вирощування свиней, навпаки, зменшилося на 10 ц. Реалізація зернових і зернобобових, картоплі зменшилася у 2008 р. порівняно з попередніми роками, а реалізація ріпаку, навпаки, зросла на 1757 ц. Реалізація молока та свиней у 2008 р. збільшилась порівняно з 2006 р. та 2007 р., а реалізація великої рогатої худоби зменшилась на 64 ц.

Одним з найважливіших показників господарської діяльності аграрного підприємства є собівартість, оскільки показує, у що саме обходиться господарству виробництво відповідного виду продукції і наскільки економічно вигідним воно є в конкретних природо-економічних умовах господарювання.

У сільськогосподарському колективі «Україна» бухгалтерський облік ведеться відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій за меморіально-ордерною формою. Вона передбачає по всіх операціях складання проводок у меморіальних ордерах на підставі первинних документів або накопичувальних відомостей. У меморіальних ордерах коротко описується зміст господарської операції або дається посилання на документ, зазначається шифр кореспондуючих рахунків та сума обороту. Зберігаються меморіальні ордери разом із підшитими до них документами.

При меморіально-ордерній формі бухгалтерського обліку хронологічний запис операцій відокремлений від систематичного. Хронологічний запис ведуть у реєстраційному журналі, який передбачений для порядкової нумерації меморіальних ордерів і контрою за їх збереженням.

Записи групують у реєстрі синтетичного обліку – Головній книзі. У ній реєструють тільки поточні обороти, які підсумовують за місяць по дебету і по кредиту кожного рахунка в розрізі кореспондуючих рахунків.

По закінченні місяця на підставі даних Головної книги складають оборотну відомість за синтетичними рахунками. Відповідні підсумки оборотної відомості звіряють з підсумками записів у реєстраційному журналі.

Аналітичний облік ведуть у книгах, картках, на вільних аркушах. Картки і вільні аркуші реєструють у реєстрах. Записи в реєстри аналітичного обліку ведуть безпосередньо з первинних документів, підшитих разом із меморіальними ордерами. По закінченні місяця за аналітичними рахунками підбивають підсумки і складають оборотні та сальдові відомості.

Меморіально-ордерна форма відрізняється простотою і гнучкістю побудови синтетичних і аналітичних реєстрів. Це дозволяє рівномірно розподілити обсяг роботи між працівниками бухгалтерії, можливе широке використання засобів обчислювальної техніки.

Для забезпечення своєчасного і якісного обліку необхідно налагодити чітку систему виписування і опрацювання документів. Це досягається планом документообігу на підприємстві, який розробляє головний бухгалтер. У СК «Україна» графік документообігу відсутній. Це є значним недоліком для ведення бухгалтерського обліку.


beremennost-i-ekstragenitalnaya-patologiya.html
bereza-derevo-zhizni.html
bereznikovskij-filial-metodicheskie-ukazaniya-i-kontrolnie-zadaniya-dlya-studentov-1-2-kursov-zaochnoj-formi-obucheniya.html
beriya-sredi-kavkazcev-slavik-i-velikie-genii-vstrechayutsya-mezhdu-prochim-molotov.html
berlinskaya-stena-2.html
bernard-shou-professiya-missis-uorren.html
 • testyi.bystrickaya.ru/5-status-deputata-predstavitelnogo-organa-municipalnogo-obrazovaniya-polozhenie-o-pravotvorcheskoj-iniciative-grazhdan.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/rezultativnost-vospitatelnoj-raboti-i-proektnoj-deyatelnosti-v-v-moiseenko-17-sentyabrya-2010-g.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/poslevuzovskoe-professionalnoe-obrazovanie.html
 • thesis.bystrickaya.ru/preddiplomnoj-praktiki.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/primechaniya-neznanii.html
 • control.bystrickaya.ru/doklad-posvyashen-utochneniyu-i-sistematizacii-osnovnih-ponyatij-harakterizuyushih-razlichnie-formi-i-urovni-reagirovaniya-subekta-na-stressovie-situacii-i-obstoyatelstva.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/upr-404-perevedite-na-anglijskij-yazik-upotreblyaya-slozhnoe-dopolnenie-artikl.html
 • universitet.bystrickaya.ru/trofimov-v-n-iskusstvennij-intellekt-dobro-i-zlo-kak-zapretnij-plod-v-n-trofimov-e-v-trofimova-stranica-30.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/7-kak-stat-perevodchikom-paradoks-mozhno-otlichno-znat-inostrannij-yazik-no-pri-eto-ne-spravitsya-s-rabotoj-perevodchika-iskusstvu-perevoda-nado-uchitsya-specia.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/proshloe-kak-gologramma-talbot-majkl-golograficheskaya-vselennaya.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/5-konkretnaya-situaciya-kontrolnaya-rabota-nomer-varianta-konkretnaya-situaciya-vibiraetsya-v-sootvetstvii-s-tremya-poslednimi.html
 • literatura.bystrickaya.ru/sovetom-direktorov-otkritogo-akcionernogo-obshestva-litkarinskij-zavod-opticheskogo-stekla-sobraniem-akcionerov-bila-postavlena-pered-pravleniem-obshestva-zadach.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/v-satkinskom-pedagogicheskom-kolledzhe-v-ramkah-federalnoj-eksperimentalnoj-ploshadki-dejstvuet-programma-ya-tvorcheskij-chelovek-intellektualno-deyatelnostni.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-grazhdanskoe-pravo-sostaviteli-emelkina-i-a-krilova-yu-a-stranica-10.html
 • esse.bystrickaya.ru/prostorechie-v-arhisisteme-nacionalnogo-yazika-sociolingvisticheskij-i-pragmaticheskij-aspekti.html
 • shkola.bystrickaya.ru/nirm00-obrazovatelnij-standart-visshego-professionalnogo-obrazovaniya-tomskogo-politehnicheskogo-universiteta.html
 • thescience.bystrickaya.ru/intervyu-s-k-a-svasyanom-na-open-armenia-bdn-steiner-ru.html
 • reading.bystrickaya.ru/lekciya-pravo-i-moral-pravovaya-kultura.html
 • institut.bystrickaya.ru/stavropol-stranica-8.html
 • occupation.bystrickaya.ru/mozhet-li-kpd-vihrevogo-teplogeneratora.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/press-konferencii-ih-naznachenie-i-podgotovka.html
 • occupation.bystrickaya.ru/obsherossijskaya-fizkulturno-sportivnaya-obshestvennaya-organizaciya.html
 • predmet.bystrickaya.ru/sistema-muzikalnogo-vospitaniya-v-detskom-sadu-programma-municipalnogo-byudzhetnogo-doshkolnogo-obrazovatelnogo.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/urok-lekciya-tema-pisha-nastoyashego-i-budushego.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/svidetel-glavnogo-vibrosa-svidetel-glavnogo-vibrosa.html
 • essay.bystrickaya.ru/dobrovolnoe-medicinskoe-strahovanie.html
 • lesson.bystrickaya.ru/nachalnik-a-n-volkov-19-dekabrya-1988-g.html
 • notebook.bystrickaya.ru/internet-resursi-pervij-kanal-novosti-10-10-2008-borisov-dmitrij-18-00-13.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/ponyatie-prestupleniya-i-ego-sostav-chast-3.html
 • holiday.bystrickaya.ru/o-razvitii-informacionnih-tehnologij-v-g-kazani.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/laureati-i-diplomanti-ii-mezhdunarodnogo-konkursa-yunih-pianistov-imeni-friderika-shopena.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/plan-lekcii-produktivnoe-zdorove-zhivotnih-strategiya-zashiti-produktivnogo-zdorovya-zhivotnih-sovremennaya-teoriya-mehanizma-razvitiya-patologii-u-zhivotnih-osnovi-profilaktiki-vnutrennih-boleznej-zhivotnih.html
 • education.bystrickaya.ru/11-payalshik-radiodetalej-spravochnik-rabot-i-professij-rabochih-vipusk-20-chast-2-razdeli-proizvodstvo-radiodetalej.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/spisok-osnovnih-rabot-opublikovannih-po-teme-dissertacii-shkolnoe-obrazovanie-rossijskih-nemcev-problema-vzaimodejstviya.html
 • assessments.bystrickaya.ru/eniya-mdou-detskij-sad-296-nahoditsya-v-centre-goroda-po-adresu-shvecova-31-strukturnoe-podrazdelenie-mehanoshina-mikrorajon-v-kotorom-nahoditsya-dou.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.