.RU

08.09.2009 г., с. 10 - Тема: строителство, строителен контрол08.09.2009 г., с. 10


С одобрението на старата власт


^ ВДИГАТ ЗАВОД ВЪРХУ МИНЕРАЛЕН ИЗВОР


Местните на бунт, не щат в екологично чистия район да се произвежда пластмаса


ТАНЯ ИВАНОВА МИЛЕН ИВАНЧЕВ

Завод за производство и обработка на пластмаса строят на мястото на ми­нерален извор в с. Мра­мор.

Инвеститор е фирма "Хелфи Пластик" ООД, а идеята за строеж е одобре­на тихомълком от предиш­ния кмет на община Връбни­ца Янко Янков и бившата кметица на с. Мрамор Руска Дросева. Те са сложили подписите си върху разре­шителното на 15.11.2006 г. Благословия за строежа наскоро е дал главният ар­хитект на София Петър Диков, въпреки че дори и според най-новия план за благоус­тройството на Столична общи­на мястото се во­ди зелена зона Според местните общински съветници лип­сва и доклад за оценка на влиянието върху околната среда и водите (ДОВОС).

Схема

Схемата, която инвести­торите са следвали, е поз­ната до болка. Първо по­землената комисия хаотич­но е връщала земи в райо­на, после те са били препродавани нееднократно, за да финишират в ръцете на

една компания. На финала зе­мята, предназначена за екологична зона, при това с извиращ минерален из­вор, е превърната в складово-производствена зона.

Борба

Предприятието за произ­водство и преработка на

пластмаса разцъфва в една от последните екологично чисти зони в Софийското поле без обществено обсъждане и без съгласието на мест­ните жители. Създадена е голяма неправителствена организация, която да се бори с безобразието. Кметството на селото в лицето на Даниела Милче­ва също е против. "Ще се борим с всички средства срещу безумното съсипване на последните остана­ли незамърсени райони в София и околните села", заяви за "Телеграф" ше­фът на общинския съвет в с. Мрамор Григор Толев.


Реакция

От фирмата "Хелфи Пластик" ООД, която е инвеститор в проекта, твърдят, че законно са извадили всички нужни документи и са изрядни. "Две години се борим да извадим всички разре­шителни и наскоро дори правихме първа копка" -заяви за "Телеграф" Снежана Миткова, управител на фирмата. По думите й разрешението за строеж е получено от главния архитект на столицата Петър Диков. Вчера той не вдигаше телефона си при опити­те ни да се свържем сне-го. Диков е сложил подписа си под разрешението за строежа на 27 май тази година, уточни Мит­кова. Тя заяви още, че изпълнителят на проек­та "Арго-Груп" АД е извадил нужния ОВОС, как­то и останалите документи, които са нужни при такъв вид строител­ство.


Снимка на две колони - Изкопът, който стресира село Мрамор
08.09.2009 г., с. 12


^ НОВАТА ВЛАСТ ИМА ПЪЛНА ПОДКРЕПА НА ХОРАТА


ПРАВОСЪДНА РЕВОЛЮЦИЯ

ДЕЯН ДЯНКОВ

Това, което се пече в правосъдното ведомство не ухае на рефор­ма, а на истинска революция.

Принципът й е съвсем прост, но сеизмологията, която ще послед­ва, ще е разтърсваща. Сложно ка­зано, става дума за изместване на тежестта на доказване на имущес­твеното състояние от държавата на физическото лице. Просто ка­зано, ако г-н Иван Иванов от Со­фия кара "Бентли" за $300 000 и има вила в с. Бистрица за $1 500 000, но се осигурява на минимална заплата и не може съвсем ясно да обясни как аджеба е толкова бо­гат, държавата в лицето на коми­сията "Кушлев" ще му ги запорира на мига. Да, на мига. Далеч преди прокуратурата и данъчните да са започнали да ровят в бакиите му, далеч преди да са съставени обвинителни актове, далеч преди да има присъда и да е доказана как­вато и да било незаконна дейност на г-н Иванов. Запорът ще продъл­жава през целия период на съдеб­ния процес. След окончателната присъда, ако е доказал, че доходи­те му са законни, запорът ще бъде вдигнат, а Иванов ще вдига кур­бан. Ако парите не са чисти, Ива­нов завинаги спира да бъде богат.

Сега

По сегашните правила не е съвсем така. Запорът се налага едва когато бъде внесен обвинителният акт. От първия момент, когато той усети, че

някои души около състоянието му, до този миг Иванов има достатъчно време да се отърве от бентлито и да препише някому вилата. И в крайна сметка да се яви на съдебната ска­мейка гол като пушка.

Резултати

Предложената нова схема има очевидната цел да подсили дър­жавата в борбата й с всички онези, които се хранят от сива и черна дейност.

Но в това свое намерение новата власт трябва да знае едно,- че има подкрепата на всички честни бъл­гари, а те са мнозинство.


Снимка на три колони - Яхтите ще се отнемат далеч преди съдът да се е произнесъл дали са придобити от незаконна дейност.
08.09.2009 г., с. 15


Въведоха „тест драйв” за имоти


„Пробвай, преди да ку­пиш" е маркетингова техника, която се свърз­ва повече с реклами от типа телешопинг, откол­кото с луксозни имоти. В днешната икономическа ситуация обаче строите­лите на скъпи жилищни проекти в САЩ стават по-креативни. Това съ­общи електронното из­дание инвестор.бг.

Американските строите­ли предлагат пробни по­чивки - нещо като „тест драйв" при имотите, който Г\ дава на потенциалните \q\ купувачи по-добра предс­тава за офертата.

„Покупката на втори дом е голямо решение, особе­но по време на икономи­ческа криза", обяснява пред USA Today професо­рът от Сейнт Джон Фишър Колидж Кайл Рейнсън, ек­сперт в сектора на имоти­те и консултант на компа­нии за жилищно строи­телство.

„Много купувачи искат да преценят различни лайфстайл фактори и до­ри времето за шофиране до даден имот, за да взе­мат предвид не само це­ната", коментира Рейсън.

Подобни пробни почив­ки дават възможност на хората да отседнат в сравним имот, да играят голф, да ползват заведе­нията за хранене, СПА центрове и други удобст­ва, обикновено на намале­ни цени.
08.09.2009 г., с. 15


Приходите 2,4 млрд. евро за лято` 09, хората – 12 % по-малко


Половината хотели извън закона


^ НИКОЛАЙ НЕЙЧЕВ

Почти половината от родните туроператорски агенции работят, без да имат ни тапия, нито да са си платили таксата. 40% от всичките 1500 туристически агенции, които опери­рат у нас, извършват дей­ност нелегално, обяви ше­фът на Българската туристическа камара Цветан Тончев вчера.

Закон

За да се оправи тази галиматия, в туристическия бранш предлагат няколко мерки. На първо място - чисто нов закон за туризма. Сегашният има вече 14 поправки и прилича на кърпено одеяло, на което постоянно излизат нови и нови дупки. Другото е засилен контрол по границите на автобусите на туристическите фирми и проверки дали имат лиценз. По този начин може да се пресекат шмекерджийски фирми за евтин туризъм. "Именно беддият туризъм води до нещастни случаи, като потъва­нето на "Илинден", тъй като се спестяват пари от поняко­га жизненоважни неща", ко­ментира Евелин Виденов, директор на асоциация "Хо-РеКа".

Резултати

По предварителни пресмя­тания през летния сезон ту­ризмът е донесъл на Бълга­рия 2,4 млрд. евро. Според туристическата камара по­нижението на летни екскур­зианти ще бъде 12%. При българските туристи се забе­лязва отлив на по-нископлатежоспособните клиенти. При дру­ги обаче не само финансовата криза е пречка. Руските туристи, които се посочва­ха за най-многоб­ройни тази годи­на, едва ли ще надхвърлят 150 000 човека пора­ди мудното изда­ване на българс­ки визи за тях.


^ Писна ни от грозотии!

На българските туристи им е писнало от грозо­тии и заринати с бетон курорти. Според тях нали­чието на купчини отпадъци навсякъде по родни­те туристически места е отблъскващо, а липсата на указателни табели за забележителностите -объркващо. Затова тези неща са сред основните причини, които правят нашенския туризъм не осо­бено привлекателен.

В същото време в черноморските ни курорти е честа практика използването на животински продукти с изтекъл срок на годност. Това съобщи ди­ректорът на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) вчера д-р Йордан Войнов. Основният проблем според него е, че заведенията за обществено хранене, както и малките храни­телни магазини, които изцяло работят със суровини-от животински произход, се водят на регистра­ция в РИОКОЗ, смята Войнов.
08.09.2009 г., с. 18


Невалидна продажба


Баща ми е продал на брат ми къщата и двора, до­като аз бях болен. Като нас­ледник какви са моите пра­ва от къщата и мога ли да ползвам моята част, след като майка ми почина 8 го­дини преди продажбата?

Д. С. Манчев, София


Уважаеми г-н Манчев, Извършената продажба не ви изключва като собственик на къщата и дво­ра.

Вие сте такъв по силата на наследствения ви дял, оста­вен ви от майка ви. След ней­ната смърт собственици на семейния имот сте вие, брат ви и баща ви. Понеже къщата е съпружеска имуществена общност, тя принадлежи об­що на двамата съпрузи. Съг­ласно чл.19 от Семейния ко­декс „Вещите и правата вър­ху вещи, както и паричните влогове, придобити от съпру­зите през време на брака в резултат на съвместен при­нос, принадлежат общо на двамата съпрузи независимо от това на чие име са придо­бити". Т.е., образно казано и чисто за онагледяване,все­ки от съпрузите има по 1/2 идеална част от къщата и двора. След смъртта на май­ка ви баща ви ще остане соб­ственик на 1/2 от къщата и двора и 1/3 от дела на майка ви, което е 1/6 от къщата и двора. Вие с брат ви ще при­тежавате по 1/3 от дела на майка ви (общо нейният дял е ?), или всеки от вас ще има по 1/6 от къщата и двора. В сила е правилото на чл. 9 ал.1 от Закона за наследст­вото, съгласно което: „Съпру­гът наследява част, равна на частта на всяко дете".

Проверка

Възможно е (чисто практи­чески погледнато) баща ви да е продал не само неговия дял от къщата и двора, дока-

| то сте боледували, но да е i прехвърлил с един нотариа-; лен акт собствеността върху цялата къща, без да е прове­рен фактът, че вие също сте собственик на идеална част от нея. Поради това е препо­ръчително да проверите как е извършена продажбата и дали баща ви не е продал по-голям дял на брат ви от този, който притежава. Проверка­та може да се извърши по имотната партида в местна­та служба по вписванията по трите имена и ЕГН на баща ви, откъдето ще* се снабдите и с препис на нотариалния акт. По този начин ще уста­новите и вида на сделката и ще прецените дали бихте могли в един бъдещ момент, след смъртта на баща ви, да искате да ви бъде възстано­вена запазена част и от него­вото наследство. Това би би­ло възможно само ако прех­върлянето на имота е под формата на дарение или за­вещание, но не и ако е извър­шено като покупко -продаж­ба и касае момента след смъртта на баща ви, а не нас­тоящия.

Ползване

По отношение на ползва­нето на имота, то вие сте пълноправен собственик на 1/6 идеална част от същия и като такъв имате право да ползвате и се разпореждате с вашата част. За съжале­ние няма да можете да про­дадете чрез покупко-про-дажба вашия дял без съгла­сието на другия собственик - брат ви, но Законът ви поз­волява да дарите вашата част или я замените срещу друг имот или вещ, без да търсите ничие одобрение. Ползването на частта от имота, съответстваща на вашия дял, ви се полага по за­кон и брат ви не би следвало да ви ограничава в това ви право, в противен случай ви дължи обезщетение. Имате възможност да си извадите

и констативен нотариален акт за собственост на съот­ветния дял от къщата и имо­та, за да удостоверявате пълноправното си качество на собственик.
08.09.2009 г., с. 1


Трайчо Трайков:


Мислим за 7-и блок в "Козлодуй"


^ ЯНКО ДОЛАПЧИЕВ


Министърът каза, че се проучва възможността за строителство на нова мощност

На този етап правителството оглеждало сериозно икономическата целесъобразност на идеята, съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков при посещението си в АЕЦ "Козлодуй". Поводът за него бе честването на 35-годишнината от пуска на първия реактор в Югоизточна Европа и един от първите в света.

На среща с новото ръководство той заяви, че въпросът за 7-и блок му е бил поставен от енергетиците, като възможността за нов блок била много привлекателна, включително и от гледна точка на това, че има вече изградена инфраструктура на площадката на атомната централа, коментира Трайчо Трайков. Водим разговори на различни нива, но няма да вземем решения "на сляпо", а след обстоен анализ, допълни енергийният министър.

За строителството на 7-и блок се говори отдавна. Ще напомним, че тя бе обявена още в началото на миналата година от тогавашния изпълнителен директор на централата Иван Генов. Още през юни 2008 г. предишният кабинет пристъпи към разработване на проект за изграждане на нов блок на територията на АЕЦ "Козлодуй" като част от концепцията за развитие на атомната централа. За целта тогавашният премиер Сергей Станишев назначи и специална група.

Новата мощност обаче надали би станала толкова бързо, колкото му се иска на министъра, споделят специалисти. Дори и да се вземе решение за нов ре­актор, трябва да се обявят процедури за избор на тех­нология и изпълнител. Ще напомним, че при АЕЦ "Бе­лене" те отнеха две годи­ни, още 12 месеца бяха нужни за разработването на техническата докумен­тация за първоначалните 0 лицензи. Предстои и одоб­рение от ЕС, което също изисква време.

Един от вариантите, който се обсъждаше мина­лата година, бе инвеститор на проекта да е самата АЕЦ "Козлодуй". Тогавашното й финансово състояние поз­воляваше тегленето на кре­дити за реализацията на но­вия блок. Друга възможност за финансиране са парите от т.нар. фонд "Козлодуй", който се попълва от средст­вата, отпускани от Европей­ската комисия като компен­сация заради предсрочно­то затваряне на 5-и и 6-и блок в края на 2006 г.

В началото на минала­та година инж. Иван Генов бе споменал, че 7-и блок с мощност от 1000 мегавата - би струвал под 2 млрд. евро, Прокараната вече

енергийна инфраструктура би позволила по-бързо из­граждане на мощността от тази в "Белене".

Миналогодишните смет­ки обаче бяха правени като паралелен вариант за бъде­що развитие на ядрената ни енергетика, без да се изключва "Белене". Послед­ните изявления на ми­нистър Трайчо Трайков на­вяват на мисълта, че най-вероятно правителството се кани да се откаже от този проект. Той бе тема и на разговора при последната среща на премиерите Бо­рисов - Путин. Окончател­ното ни решение за енер­гийните проекти с руско участие България трябва да вземе до края на ноември.

Ще напомним, че про­ектът за втората АЕЦ край Белене би трябвало да струва 4 млрд. евро, но се водят спорове дали цената е реалистична. Тя включва обаче две 1000-мегаватови мощности, за разлика от идеята за разширяването на "Козлодуй".

На срещата по случай 35-годишнината на Първа атомна стана ясно, че цен­тралата е преизпълнила плана за първите шест ме­сеца на годината с 10.9 на сто. От началото на 2009-а до 30 юни е произвела 8.3 млн. мегаватчаса електро­енергия при план от 7.4 млн., съобщиха от Инфор­мационния център на цент­ралата.
08.09.2009 г., с. 3


Сергей Станишев:


Няма да търпя лични интереси на другари за сметка на партията


Дана Русева

Нуждаем се от реорганизация на партията, за да бъдем адекватни на очакванията и на членовете, и на обществото. Аз съм готов на битки, нито една не съм си спестил. Въпросът е каква оценка трябва да се даде на изявите на наши другари - дали преследват свои лични интереси за сметка на партията или са за силна левица. Аз компромиси по отношение на тях повече няма да правя и това го казвам категорично. Това заяви в Добрич председателят на БСП Сергей Станишев по време на среща с партийния актив, кметове и общински съветници от БСП. Той обясни, че е обиколил доста общини и мнението му е, че партийните членове очакват БСП да бъде консолидирана във вътрешно и да има промени, за да може да реагира динамично на очакванията на обществото. БСП се нуждае от разделение на функциите на отделните нива, от нова вътрешна и външна комуникация, нови провокации към гражданското общество. Това ще бъде същността на платформата ми, която ще изложа на предстоящото заседание на конгреса, обеща лидерът. Народният представител Петър Димитров изрази притеснения от намеренията на правителството да закрие Националната компания "Индустриални зони". Стоте милиона, заложени в нея, са за изграждане на инфраструктура за потенциални инвеститори, обясни той.

Притеснявам се от сериозните амбиции за приватизация на това правителство. Смятам, че разбиването на енергийния холдинг е сериозна политическа и икономическа грешка. Това ще направи енергетиката ни лесна плячка на външни интереси и няма да можем да акумулираме ресурс, категоричен беше Сергей Станишев.
08.09.2009 г., с. 6


Сивият сектор в туризма гони 40%


Около 2,4 млрд. приход от външни туристи очакват от туристическата камара тази година

Не по-малко от 40% е сивата икономика в туризма, заяви председателят на Българската туристическа камара Цветан Тончев, цитиран от агенция "Фокус". През 1990 г. Несебър и Варна събират по 3 млн. лв. от туристически такси. През 2008 г. събраната сума е същата. По думите му е необходимо да се направи преглед и на стратегията за устойчиво развитие на туризма до 2013 г., и на Закона за туризма, защото са свързани. Законът за туризма трябва да бъде насочен главно към качеството на обслужването, като по-висок данък да плащат тези, които имат по-лошо обслужване.

У нас има около 800 лицензирани туроператорски и турагентски фирми, а вероятно още толкова извършват такава дейност нелегално, според председателя на туристическата камара. Нещастният случай с българските туристи в Охридското езеро показва, че не се спазват законите, тъй като ЕС има директиви, според които само лицензиран оператор може да организира туристически пътувания. По думите на Тончев по Черноморието например едва ли не всеки гараж е превърнат в "агенция" за организиране на пътувания. От камарата отдавна сме се обявили за ред в регистрацията на туроператорските фирми и за това тази информация да се даде на граничните пунктове, посочи Тончев. Така не всеки ще може да организира и да извежда туристи, а само тези, които имат лиценз. Стратегията за развитие на туризма в общините не може да бъде пожелателна, а обвързана с бюджет. По думите на Цветан Тончев - като че ли всичко за туризма се знае, а не се спазва.

Във връзка с кризата в туризма през 2009 г. от камарата посочиха, че се наблюдава намаление на почивките и от средните слоеве на чуждите туристи. През 2008 г. от почивка са се отказвали например по-бедните германци - с доход от 2000 евро на месец. Намалява броят и на дните, в които се почива. Трябва да се обърне внимание и на други държави, каза Точев и даде пример с Испания. По думите му испанските туристи са и културни, и щедри в харчовете за почивката си. Проблемът с руските визи стига до там, че вероятно няма да имаме и 150 000 руски туристи, посочи Тончев.

Около 2.4 млрд. евро се очаква да бъдат приходите от чуждестранни туристи в България през тази година, съобщиха от Българската туристическа камара. Оттам определиха летния сезон като по-успешен от очакванията. Най-добре се развива балнеоложкият туризъм. В съотношението лято-зима 65-70% се падат на летния сезон, съобщи председателят на камарата Цветан Тончев. Причината е естественото време за отпуск - лятото.


Снимка на две колони - Във вилната зона "Бодрост" в Рила планина край Благоевград

приключват строителните дейности в изпълнение на проекта Еколенд и интерпретативен образователен център за деца - туристическа атракция за устойчиво развитие", финансиран по програма "Добросъседство" - ФАР - Трансгранично сътрудничество България-Македония. Изграждането му стартира март т. г.

Проектните дейности са за над 290 000 евро, като 90% от тях са по програма ФАР, а останалите от община Благоевград


Снимка на две колони - Българската туристическа камара даде пресконференция за резултатите от туристически сезон 2009 и перспективите пред бранша
08.09.2009 г., с. 6


Строителни фирми в София укрили 29 млн. лв. дългове към хазната


Общо 29 млн. лв. укрити данъци и осигуровки дължат на бюджета строителни фирми в София, съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП). Задълженията са установени след приключилите 88 ревизионни акта на столичните данъчни инспектори. Най-голям е делът на укрития ДДС, следват задълженията по Закона за корпоративното подоходно облагане и осигурителните вноски. Допълнително начисленият ДДС и дължимите лихви за забава възлизат на 26 млн. лева.

В края на миналата година НАП-София засили проверките на строителните фирми заради риска от укриване на значителни по размер задължения в този бранш. Бяха възложени ревизии на 91 компании, от които три все още не са приключили, посочват от агенцията.

По време на т. нар. строителен бум у нас на много строителни фирми е възстановяван данъчен кредит за текущите строителни дейности. Към момента сградите вече са завършени и въведени в експлоатация. След продажба както на строящите се, така и на завършените обекти, фирмите би следвало не само да "върнат" ползвания вече данъчен кредит, но и да начислят и внесат допълнително ДДС от извършените продажби, напомнят от НАП.
08.09.2009 г., с. 8


Костас Караманлис: „Бургас-Александруполис" ще бъде продължен


Реализацията на проекта за изгражда­не на тръбопровода "Бургас-Александруполис", по който ще тече руски петрол към България и Гърция, ще продължи, заяви гръцкият преми­ер Константинос Ка­раманлис. Той под­черта, че централна­та политика на Гърция е стремежът тя да се превърне в енергиен възел. За тази цел се разработват проекти­те за строителството на нефтопровода "Бургас-Александруполис", продължава­нето към Италия на газопровода между Турция и Гърция, из­граждането на газо­провода "Южен по­ток", както и подписа­ното споразумение за изграждането на газопровод между Гърция и България, който в бъдеще може да бъде продължен към Румъния и Унга­рия. Караманлис уве­ри, че съществува по­литическа воля за ре­ализацията на проек­та от всички заинте­ресовани страни. Тръбопроводът ще доставя 35-50 млн. тона суров нефт го­дишно.
08.09.2009 г., с. 11


Петър Димитров:


Да се откажем от "Белене" е антибългарски ход


Изтласкват спомените за икономическия растеж през последните четири години, заявява бившият министър на икономиката и енергетиката


^ Милена Николова

- В момента БСП е пряко обвинявана в злоупотреба с власт чрез своите министри?

- От страна на сегашните управляващи това поведение беше очаквано. Всички усилия се хвърлят, за да бъде нанесена максимална вреда на БСП и Коалиция за България. Дори бяха споменати желания на новия премиер да управлява 35 години. Затова не трябва да има никой от другата страна на политическата "барикада". Но едно стана ясно от последните 20 години, а то е, че българските избиратели не избират никого за два последователни мандата. В България винаги има наказателен вот и оттам - промяна на всеки четири години.

Всички разбират, че у нас голямата, сериозната политическа сила винаги е била БСП и затова атаките са само срещу нея. Не е нормална ситуацията с тези истерични нападки - сякаш всички язви в българския политически живот са се появили през 2005 г. и са продукт от управлението на БСП. Масово се изтласкват спомените за икономическия ренесанс на България през последните четири години - например големият икономически растеж. Опитват да изтрият и ценностите на хората. Това обаче не може да се заличи от икономиката на България. Затова всички нападки се концентриат върху неуспехите.

- Съжалявате ли, че когато дойдохте на власт, вие не направихте такъв анализ на предходното управление?

- За да реализираш такава популистка акция, каквато върви в момента, означава новото управление да няма нищо общо със старото. Тогава ситуацията беше различна, защото след изборите практически двойната коалиция стана тройна и беше немислимо с "първия плик" да хвърлим цялата отговорност на предшествениците. Сега за голямо съжаление се прави опит да се отхвърли всякаква приемственост и да се "докаже", че България започва от нищото. Затова е важно да се връщаме към успехите, които България постигна и да показваме котата, на която трябва да се качим отново, за да продължим напред. Иначе ще слизаме само надолу.

Предишното правителство въведе едни от най-ниските данъци в ЕС, дори в света, привлече 25 милиарда евро чуждестранни инвестиции за четири години. Дай боже, сега да съберем... десет пъти по малко. Практически удвоихме пенсиите, почти 20% беше ръстът на заплатите ежегодно.

Този икономически растеж беше резултат както от външни, така и от вътрешните условия. Разцвет имаше в света, в Евросъюза, в Югоизточна Азия. И България беше част от този растеж.

- Как коментирате, че един от големите ви проекти, като Българския енергиен холдинг, се закрива?

- Само по един начин - енергийните компании по света непрекъснато "растат", за да се справят с нарастващата сложност и цена на енергетиката - както политическа, така и икономическа. В тези условия правителството се отказва от БЕХ. Светът се интегрира, за да може да се справи със скъпата енергетика, а България се завръща към позабравения период на синьото управление, когато целта беше да унищожим "гигантите" и да станем държава с малка и средна икономика. С малки и средни предприятия съвременна енергетика не се прави. Те са ефективни за своите собственици, но няма да донесат съществени ползи и икономически резултати за България.

- Проектът АЕЦ "Белене" утопия ли е, защото, веднъж заявен като мегапроект за националната ни икономика, става ясно, че не може да се намерят инвестиции за него?

- "Белене" е мегапроект. Доста големи държави досега не бяха посягали към атомната енергетиката. Сравнете България и Турция - като население, като икономики. А Турция няма атомна енергетика. Ядрената енергетика сама по себе си е технологично предизвикателство. Тя е заявка, че си част от света на най-способните в интелектуално и технологично отношение държави. Да се откажем от проекта "Белене" ще е антибългарски ход, който ще освободи коридора на други конкуренти в областта на ядрената енергетика.

- Ще се намери ли кой да даде тези необходими, казват, около 4 милиарда евро за проекта?

- Зависи какво разбираме под намиране на инвеститори. Когато предлагахме 49% от собствеността на "Белене", се явиха най-големите европейски компании да кандидатстват. Ако някой е имал желание "Белене" да е 100% частен проект, тази АЕЦ може би досега щеше да си има частни собственици и държавата нямаше да се интересува от нея. Въпросът е дали българската държава иска да бъде страна в този проект и да има мажоритарен дял. Именно с помощта обаче на ядрената енергетика България поддържа относително ниски цени на електроенергията за населението, за бизнеса. Ако се лиши от този инструмент, цените ще се определят само от монополистите на пазара.

- Като представител на предишното правителство, как си обяснявате, че сега ви обвиняват, че сте разорили държавата?

- Трябва да измерим това, с което сме разорили държавата, да се види с какво се измерва разоряването. С фискалния резерв ли сме я разорили, с почти ликвидирания външен дълг ли я разорихме, с милиардите чужди инвестиции ли, с двойните пенсии и по-високите доходи? Нека ни кажат кои са измеренията на това разоряване. Ясно е, че няма държава, в която да няма корупция, да няма проблеми, но това не се обявява за края на света. Ако една болница я измерваме с броя на излекуваните, ще се види реалната картина там. В момента ГЕРБ се опитва да измери състоянието на държавата ЕДИНСТВЕНО "с броя на починалите в една болница".

- Участието във властта ли доведе до криза в БСП?

- Мисля си, че криза се появява не от участието, а от неучастието във властта. Всяка политическа сила априори се бори за власт и когато я губи, естествено, вътре в партията има неудовлетворени от загубата. Това е поводът за напрежението и в БСП.

- Можехте ли да управлявате по-добре?

- Няма ситуация, при която да не е могло да бъде по-добре. Парадоксът е, че цялата отговорност се хвърля изцяло и единствено на БСП. Забравя се, че това беше сложна тройна коалиция и от тази гледна точка отговорността е солидарна. БСП не можеше да направи нищо без партньорите и отбратното - те не можеха да направят нищо без БСП. И, сравнявайки сега старта на ГЕРБ във властта, трябва да признаем, че БСП стратира в управлението с негативите от предходното правителство и тези негативи бяха консумирани и по време на последните избори. Т.е. ние стартирахме с негативни нагласи, защото не удовлетворихме очакванията за възмездие. Но тогава така реши избирателят. Ако той беше дал властта на БСП, то отговорността и действията на БСП щяха да са различни.

- В тази връзка на последните избори ДПС има ръст в одобрението, НДСВ се стопи електорално, а БСП е като в изолация. Колко време ще продължи тя? Пак се говори, че БСП изчезва.

- Нашият народ е измислил поговорката за гладната кокошка. 20-годишна е прогнозата, че БСП ще изчезне. БСП може да изчезне, ако няма потребност от такава партия и ако не защитава реални интереси, не представлява реални хора. Ето примера с НДСВ, колкото и да е горчив. НДСВ се появи като лидерска партия върху крилете на очакванията към лидера. БСП е различна. Тя е предсказуема лява партия и никога не е била лидерска.

- Напоследък се говори непрестанно за смяна на лидера на БСП.

- Редно е първо да решим каква политика ще води БСП в рамките на този мандат. Няма нищо лошо, че има натиск от страна на други кандидат-лидери (пак ви връщам към темата за многото личности в БСП). И това е прекрасно, трябва да има конкуренция. Барак Обама стана известен по време на вътрешнопартийната борба в Демократическата партия. Че там година и половина-две вървяха жестоки вътрешнопартийни борби. В тази връзка е положителен знак конкуренцията на политики, идеи и личности - няма нищо по-добро за БСП. Сега трябва да се сблъскват политики и личности. На ако се работи на принципа: изгубихме изборите, трябва да има задължителна промяна, това не е вариант. Много са държавите, в които смяната на настроенията на хората е свързана с едни и същи политически имена. Надявам се вътре в БСП да започне конкуренция между политики. Опитите да изхвърлим детето с мръсната вода няма да доведат до нищо добро. Трябват ни ясни цели и политики. Конгресът ни трябва да е интересен с политическите си решения, а не само с персоналните промени.

- Появиха се много съобщения, че прокуратурата привиква на разпит ваши колеги, чувствате ли се като потенциален затворник в качеството ви на бивш министър?

- С интерес слушам това, което се казва, че се праща на прокуратурата. Да пратиш на прокуратурата договора с "Париба" и с още осем сериозни банки, не е сериозно. Защото в договора има две страни - от едната страна са банките, от другата е НЕК. Ако има "нещо" за прокуратурата, това ще е много тежко петно върху името на тези банки и те не биха допуснали да участват в неясни сделки. От тази гледна точка моят коментар е: каква прокуратура, какъв затвор! В затвор се ходи, ако си нарушил закона. Ако не си го нарушил, не зная как ще се случи това.

В кризата всички чакат антикризисни мерки (каквито се разбра, че управляващите нямат), а не РR кампании и лов на вещици.


Петър Димитров е роден на 27 януари 1949 г. в Клисура. От 1976 г. работи като преподавател в Икономическия университет във Варна, зам.-ректор на университета и директор на Центъра за подготовка на кадри в него. От 1990 г. е член на ВПС на БСП, от 1997 г. - и член на ИБ. Бил е депутат в 37-ото, 38-ото, 39-ото и 40-ото НС. В предходното правителство Петър Димитров е министър на икономиката и енергетиката. В момента е депутат от 41-ия парламент от КБ.


Снимка на две колони- без текст
22energeticheskaya-politika-es-fakti-i-kommentarii.html
22rcp-ukreplenie-materialno-tehnicheskogo-sostoyaniya-municipalnogo-unitarnogo-predpriyatiya-kameshkovskogo-rajona-obshepit-na-period-2007-2010-godi.html
23-deputatskaya-gruppa-obedinennie-deputati-zakonodatelnoe-obespechenie-promishlennoj-politiki-i-investicionnoj.html
23-elektronnaya-pochta-e-mail-i-web-mail-1-vozniknovenie-i-razvitie-interneta.html
23-forma-zayavki-na-uchastie-v-otkritom-zaprose-predlozhenij-forma-3.html
23-kompleksnie-pokazateli-fiziologicheskogo-komforta-uchebnoe-posobie-avtori-plotnikov-v-v-tunegolovec-v-p.html
 • lesson.bystrickaya.ru/ornitofauna-plodovih-sadov-chast-5.html
 • znanie.bystrickaya.ru/7-klinicheskaya-medicina-novogo-vremeni.html
 • studies.bystrickaya.ru/ekzistencialnij-diskurs-zhan-pol-sartra-v-svete-nauchnogo-diskursa.html
 • holiday.bystrickaya.ru/muzikalnaya-estetika-srednevekovya-i-vozrozhdeniya-stranica-9.html
 • shkola.bystrickaya.ru/trehatomnie-spirti-alkantrioli-ili-glicerini.html
 • learn.bystrickaya.ru/glava-14-vse-eto-napominaet-polimorfnoe-psihicheskoe-rasstrojstvo-ili-gruppu-psihicheskih-rasstrojstv-svyazannih.html
 • composition.bystrickaya.ru/ozonovij-centr-stranica-5.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/pyataya-zvezda-uchebno-metodicheskij-kompleks-minsk-2010-udk-658-362-recenzenti.html
 • crib.bystrickaya.ru/gosudarstvennie-i-municipalnie-finansi-rf.html
 • control.bystrickaya.ru/dolzhnostnaya-instrukciya-prepodavatelya-organizatora-obzh.html
 • lesson.bystrickaya.ru/nalogovaya-sistema-kirgizstana.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/oshibochnoe-sliyanie-bank-ubs-aprel-maj-2008.html
 • spur.bystrickaya.ru/kolumbiya-strana-udivitelnaya-pervij-raz-moyo-znakomstvo-s-etoj-volshebnoj-stranoj-proizoshlo-v-fevrale-2007-goda-po-vozvrasheniyu-iz-kolumbii-ya-v-bukvalnom-smi-stranica-4.html
 • school.bystrickaya.ru/dlokalnie-rajoni-pamyatnikov-arhitekturi-istorii-i-kulturi-blagopriyatnie-dlya-organizacii-turistsko-rekreacionnoj-deyatelnosti.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/rekviziti-i-podpisi-storon-prikaz-09-2009g-67-ob-oplate-truda-rabotnikov-obsheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya.html
 • school.bystrickaya.ru/elektronnaya-pochta-kak-servis-globalnoj-seti-protokoli-peredachi-pochti.html
 • institute.bystrickaya.ru/filmografiya-sederika-kana-krasnie-ogni.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/rinok-cnnih-paperv.html
 • thesis.bystrickaya.ru/programma-orkruzhnogo-tura-vsyuo-2011.html
 • school.bystrickaya.ru/fondovaya-birzha-chast-3.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/proekt-i-biznes-plan-apteki-s-fito-barom-ispolnitel-shirina-svetlana-nikolaevna-studentka-244-gruppi-gou-spo-smk-ochnoj-formi-obucheniya.html
 • literatura.bystrickaya.ru/soznavanie-smerti-v-povsednevnoj-psihoterapii-koncepciya-smerti-stadii-razvitiya-trevoga-smerti-i-vozniknovenie.html
 • notebook.bystrickaya.ru/irina-konyaeva-spasenie-cherez-obretenie-smislov-posleslovie-k-odnoj-mezhdunarodnoj-konferencii.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tema-5-nalogovie-sistemi-skandinavskih-stran-uchebno-metodicheskij-kompleks-specialnost-080107-nalogi-i-nalogooblozhenie.html
 • notebook.bystrickaya.ru/kazahskij-yazik-klass-4-kaz.html
 • pisat.bystrickaya.ru/the-new-times-obratilsya-za-kommentariyami-k-mihailu-kozakovu-i-andreyu-smirnovu-chi-filmi-ne-doshli-do-shirokogo-zritelya.html
 • literature.bystrickaya.ru/chast-4-proekt-municipalnogo-kontrakta-dokumentaciya-ob-aukcione-po-viboru-organizacii-na-pravo-postavki-literaturi.html
 • nauka.bystrickaya.ru/urok-tema-uroka-podzemnie-vodi.html
 • shkola.bystrickaya.ru/statisticheskij-analiz-viborochnogo-nablyudeniya.html
 • klass.bystrickaya.ru/aleks-orlov-ataka-tenej-stranica-11.html
 • student.bystrickaya.ru/2-iyunya-2009-g-n-36-ob-utverzhdenii-i-vvedenii-v-dejstvie-obshegosudarstvennogo-klassifikatora-respubliki-belarus-okrb-011-2009-specialnosti-i-kvalifikacii-stranica-62.html
 • turn.bystrickaya.ru/ponyatie-estetika.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/putin-priehal-na-raskopki-unikalnogo-antichnogo-polisa-v-krasnodarskom-krae-informacionnoe-agentstvo-prajm-10082011.html
 • klass.bystrickaya.ru/5-plani-seminarskih-i-prakticheskih-zanyatij-po-discipline-uchebno-metodicheskij-kompleks-finansi-opd-f-07-dlya.html
 • institute.bystrickaya.ru/glava-15-pajper-prosnulas-i-srazu-zhe-shvatila-zerkalo-geroi-olimpa-poteryannij-geroj-glava-1-dazhe-pered-udarom-tokom.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.