.RU

02.02.2009 г., с. 11 - Тема: строителство, строителен контрол02.02.2009 г., с. 11


^ Бивш депутат от СДС написа роман ала Маркес


Кирил ФАЛИН

Роман в 500 страници завършил бившият депутат от СДС Юрий Юнишев и също бивш шеф на „Софийски имоти", сподели за белетристичните си търсения самият автор.

Заглавието на книгата му е доста съдържателно - „Мичмана и прови­дението". „Героят ми е една необи­кновена личност, а прякорът му е Мичмана. Тоест става дума не за ко­рабен мичман, а за прякор, събрал житейската философия на един ко­лоритен нашенец с особена участ. Но историята, която съм описал, трябва да се прочете, да се вникне в нея. Нещо като „Сто години самота" на Маркес - не може дълго да се обяснява, а трябва да се вникне в написаното", тълкува художестве­ните си послания в творбата бивши­ят син депутат, който работил върху романа си цели 6 години. Сега Юнишев е леко встрани от политиката. Захванал се с българо-испанска агенция за имоти. „Чув­ствам се удовлетворен, само дето родният Кюстендил ми се вижда до­ста закъсал и щото никой нищо не купува тук. Ние продаваме в Пазар­джик, в Самоков, по Северна Бълга­рия, в Кюстендил обаче - не и не! Няма никакви инвестиции", притес­нява се Юрката, както му казват ту­кашните приятели.


Снимка на една колона - Бившият депутат от СДС Юрий Юнишев писал книгата си цели 6 години.
02.02.2009 г., с. 12


Искра от спукан комин подпали музея в Плиска


Цветелина ГЕОРГИЕВА

Комин на локално парно подпали покрива на музея в старата столица Плиска вчера и едва не опожари цялата сграда. Тя бе по­строена само преди 2 годи­ни за над 1 млн. лв.

Инцидентът бил усетен след 9,30 ч от парнаджията Дончо Иванов (57 г). Още от ранната утрин той запа­лил парното, но то не горя­ло добре. Мъжът започнал да чисти котела, но му се струвало, че коминът не дърпа. Изведнъж нещо за­почнало да пука. Иванов забелязал дим и повикал екскурзоводката Петрова, която се обадила на пожарната.

Пристигналите огнеборци от град Нови пазар изле­ли 5 тона вода, за да поту­шат тлеещите греди на та­вана. Изгорели над 40кв. м покрив, но не е било допус­нато разпространението на пламъците върху сграда­та, в която има 6000 ценни исторически находки.

Водата изтекла през вен­тилационните шахти в ек­спозиционната зала, но ек­ипът на музея се събрал да пази старините и няма ще­ти по витрините. Според пожарникари причината за пожара е строителна неизправност.

Музеят е изграден от шу­менската фирма „Билдинг строй експрес" ЕООД. През есента те ремонтира­ли комина заради забеля­зани пукнатини, обясни уредникът Христина Стоянова. По стените и тавана на музея обаче има цепна­тини, които зейнали още през първата година, а сега пропукването продължава. Министерството на култу­рата е уведомено. Вчера за инцидента е бил информиран областният управител на Шумен Тодор Тодоров, защото трябва да се отпуснат средства за възстановяване на изгорялото.


Снимка на три колони - Пламъците унищожили около 40 кв. м от покрива, но за щастие не стигнали до вътрешност­та на музея в Плиска. На мал­ката снимка -пукнатини има не само по ко­мина, а и по стените и та­вана на новата сграда...
02.02.2009 г., с. 14-15


Ще намалим броя на университетите


С Даниел ВЪЛЧЕВ, просветен министър, разговаря Анета Петкова


Трябва да би кажа, че с министъра на финансите направихме справка към 31 декември м. г. и установихме, че държавните висши училища имат наличности от над 172 млн.лв. Според мен това има своето значение и в онези университети, които имат активни ръководства, това започва да се усеща. И ако тази политика продължи и при следващите правителства, може би няма да е много далеч времето, когато броят на висшите училища ще намалее.


- Защо, г-н Вълчев, толкова бързате да приемете стратегия за развитието на науката в края на мандата?

- Повече от година и поло­вина работим по създаване на стратегия за развитие на научните изследвания. През всичките тези месеци и най-големите оптимисти се убе­диха^ въпросът не е никак лесен за решаване. Както учени,така и хора от бизне­са, различни публични лич­ности пожелаха да изразят своето мнение. Най-много време ни отне съгласуване­то, за да достигнем до един текст, който да отрази много­образието на вижданията, но да не е бездушен и без­зъб. Днес научните идеи се разпространяват много бър­зо и без да се съобразяват с границите. И ние отдавна не се конкурираме помежду си, а сме в състезание със света. Ако искаме да бъдем сред нациите, които развиват зна­чими и пълноценни научни изследвания, то това не мо­же да стане без усилия. Ня­мам предвид само повече пари. Но не по-малко важно е въвеждането на нови прин­ципи на финансиране, ново отношение към научните ин­фраструктури, нов атракти­вен социален пакет за уче­ните.

- Как избрахте приорите­тите, по които да се развива науката и за които ще се дават повече пари, при ус­ловие че не се знае как ще се развива държавата?

- Това беше най-трудният въпрос. Но приоритетни научни направления има очертани във всички развити държави. Още в началото на дебата някои казваха така: не е ли по-добре първо да i има стратегия за развитието на държавата, да се порабо­ти по нея 2-3 г, после да се направи такава за икономи­ката, пак да поработим 2-3 г.

i и чак след това да направим стратегия и за научните из­следвания. Така бихме има­ли един първи проект някъде към 2015 г. Не мисля, че е това е сериозно. Имаше де­бат и за критериите. Това, което се опитахме да напра­вим, е първо да уточним как виждаме науката. Известно е, че науката може да бъде схващана по различен на­чин. От една страна, през XXI век тя може да бъде ос­новен двигател на икономи­ката, в това няма никакво съ­мнение. За това първата гру­па приоритети са тези, при които значим научен и тех­нологичен пробив би по­влиял съществено върху икономическото развитие. Тук се включват информа­ционните и комуникационните технологии; новите енергийни източници и енергоспестяващите технологии; биотехнологиите, храните и здравето; материалознанието. Има и друг вид из­следвания, които може и да нямат пряк икономически потенциал, но те влияят вър­ху качеството на природната и социалната среда, натруп­ват и „пренасят" знанието. Тук се включват екологията, науките за Земята, науките, свързани с културно-историческото наследство и социалната среда. Приехме и виждането на представите­лите на бизнеса да очертаем плаващ приоритет, в рамки-

те на който да се насърчава развитието на научните из­следвания, които подпома­гат силната работеща инду­стрия. Например енергети­ката.

- Като говорим за крити­ците, защо според вас вся­ка идея, дори намек за та­кава, да не говорим за го­тови проекти, предизвик­ва силно вълнение в нау­чната и академичната общност. Последен при­мер е предложението да отпадне титлата доцент?

- Една от вероятните при­чини е, че през последните десетилетия бяхме често изненадвани с различни недообмислени и дори екзо­тични идеи в най-различни области. И разбираемо е, че хората имат рефлекса, че трябва навреме да реагират, за да не стане някоя беля. Нашият екип обаче е дал до­статъчно доказателства, че възможно най-рано дава гласност на това, което има­ме намерение да правим. Но има и нещо по-важно. Като цяло образованието и наука­та са доста консервативни системи, където статуквото често е на почит. И често го­ворителите на статуквото звучат достолепно. Що се от­нася до проекта на закон за научните степени и научни­те длъжности, нека да при­помня, че когато станах ми­нистър заварих над 30 зако­нопроекта, които, разбира

се взаимно се изключват. Това, което се опитваме да направим, е да потърсим се­чението между две важни неща - промяната и тради­цията. Ще дам един пример. По данни на Висшата ате­стационна комисия (ВАК) у нас има малко над 1200 про­фесори, като от тях 616 са над 65 г. Половината. Сред­ната възраст, на която се става доцент, е 48 г., а профе­сор - 58. Това, второто, е ня­колко години преди пенсия. Има асистенти на пенсионна възраст. Наскоро станахме свидетели, че хора, които го­ворят от името на младите учени, са прехвърлили 40-те. Важното е друго - ще я има ли тази патриархална систе­мата, при която младият пре­подавател или учен трябва да чака 20-25 г., за да има право да води лекционен курс или самостоятелно из­следване? Извинете ме, но в средата на 40-те човек тряб­ва да има вече научна школа, а не да носи куфарчето на своя по-възрастен колега. Не се съмнявам, че до няколко години системата ще се про­мени, от нас зависи дали ще направим промяната по ин­телигентен и балансиран на­чин.

- Идеята университетите сами да дават научни сте­пени, без санкцията на външен орган, няма ли да доведе до масовото им производство?

- В цял свят университети­те дават степента доктор. Още повече че у нас, тя е и научна, и образователна. Не мисля, че едно научно J жури би се справило по-ло­шо при оценката на докторанта, още повече ако поне J половината от неговите членове са външни за уни­верситета учени. Според мен действа защитна логика - всяка промяна, колкото и малка да е, ще повдигне въпроса за общите принци­пи, върху които е изградена системата, и за това по-добре да не я правим.

-Премиерът Сергей Станишев ще ви подкрепи ли при това по-дълбоко

бръкване в система, в която голяма част от хо­рата са електоратът на не­говата партия, и то преди избори?

- Никога не съм си позво­лявал да внасям материа­ли, които колегите ми от МС не подкрепят поне като принципи. Премиерът беше на няколко срещи с пред­ставители на БАН и ректо­рите и сам се убеди колко различни мнения има по ос­новни въпроси. В тази област трудно може да очакваме да има единоду­шие. Но всеки ще си носи кръста и не се притеснявам да поема отговорност. Най-силно ме смущава фактът,

че още преди да сме пред­ставили какъвто и да е текст, започва дебат как точно това не може да ста­не. До няколко седмици ще бъдем в състояние да пред­ложим варианти на нов за­кон. Смятам, че е много важно едновременно да от­пушим системата, но и да я предпазим от девалвация.

- Нужни ли са толкова много висши училища на страната?

- Това е важен въпрос. Аз съм от хората, които не вяр­ват, че малки и пръснати висши училища със спорен научен капацитет са нещо добро за България. Но те са исторически възникнали и трябва да изходим от това обстоятелство. Оптимизирането и нормализирането на системата може да стане по два начина. Първо - чрез административно закрива­не. Това е юридически труд­но и неправилно. Вторият начин е свързан с това, кое­то се опитваме да правим през последните години -да поставим висшите училища в условията на конкурен­ция. Преди тяхната субсидия се определяше според приема на студентите, кой­то пък от своя страна се определяше по неясни кри­терии. Сега всеки студент има определена издръжка и с нея той отива в избрания университет. Висшите учи­лища вече могат да увели­чат приема си. Приемам иронията, че местата за студентите ще са равни на броя на завършващите уче­ници. Но в цял свят пробле­мът не е да бъдеш приет за студент (с малки изключе­ния в някои много елитни университети), а да завър­шиш. У нас винаги е било обратното.

- Не е ли малко „след дъжд качулка" случва­щото се в Студентския град през последния ме­сец?

- Ние работим по студентските теми много преди трагедията, която предиз­вика дебати и протести. Ня­ма нищо лошо студентите да протестират, да бъдат активни. Но ме притеснява това, че сякаш не умеем да използваме такива момен­ти, условно да ги нарека моменти на криза, в които да решим истински проблеми. А има въпроси, които могат да се решат само в условия­та на криза. Не съм сигурен, че Народното събрание толкова бързо и с такова мнозинство щеше да прие­ме на първо четене законо­проекта, свързан с реституцията на образователни имоти. И сега не съм сигурен, че той ще мине гладко на второ четене. Вече се появиха гласове за някакво смекчаване на текстовете. Организаторите на проте­ста обаче изглежда не го разбират - исканията им се променяха и увеличаваха лавинообразно. Това съ­здава впечатление, че не толкова желаят конкретни неща да се променят, кол­кото да изразят позицията си, че нищо в тази страна не им харесва. А що се отнася до Студентския град, то исканията могат да бъдат отправени към почти всеки ( софийски квартал - лошо осветление, дупки по улиците, кал, безразборно строителството, улични ку­чета. Ами сигурността - що за идея е да има пропускателни пунктове в Студент­ския град?

- Проблемите, които очертахте, са главно в градинката на общината. Да не би да се готвите след изборите да се ус­тремите към кметското място?

- Най-важното е човек да си свърши работата на мя­стото, на което е. Що се от­нася до позицията кмет на София, не мисля, че през следващите 3 годили се очертава тя да се оваканти.


Портретна снимка на три колони
02.02.2009 г., с. 15


Иде ли краят на финансовата зима?


Николай СТОЯНОВ

Тази финансова зима като,че ли ще се окаже дълга. Като зафучаха едни снегове от лято­то, та цели седем ме­сеца. Слава богу оба­че, на всяка зима й се вижда краят. Късно 8 петък едно малко кокиченце проби икономи­ческия сняг. БНБ нама­ли основната лихва до рекордно ниски нива.

Логично, след като южнякът вее още от септември и лека-по-лека разтопява висо­ките лихви по ипотеч­ните кредити, които поне спряха да вървят нагоре.

Но една птичка про­лет не прави. Сега е време и банките да за-

почнат да свалят де­белите лихви, с които са оковали заемите. Разбира се, това няма да стане веднага. Ико­номиката ще постудува още малко, поне до­като мине грипната епидемия, която гази разбития свят.

В крайна сметка оба­че ще се хванем за зе­лено. Дано ни стигнат дотогава бурканите 8 мазето.
02.02.2009 г., с. 20


Само две позиции в БГ40 на плюс


Акциите на само две от компаниите, включени в из­числението на BG40, са по­скъпнали през януари, съ­общи „Инвестор.Бг".

Корпоративна търговска банка, която миналата сед­мица бе спазарена от Оманския султан, повиши па­зарната си капитализация с 15,38% до 75 лв., а дяловете на „Енемона" регистрираха минимален ръст от 0,43% до 7,04 лв. Всички останали позиции от индекса са на минус. По 25 от позициите спадът за периода е над­хвърлил 20 на сто. Най-сил­но са се понижили акциите на Първа инвестиционна банка - с 54,8% до 1,13 лв.
02.02.2009 г., с. 20


Отлагат строеж на варненски кули


Инвестиционният фонд „Оркид дивелъпмънтс", който има редица проекти у нас, преразглежда пла­новете и графиците си за завършване на конкретни проекти, става ясно от съ­общение до лондонската борса, където са листнати акциите му.

Бордът на директорите е взел решение компания­та да се фокусира основно върху завършването на проекта от смесен тип „Оркид гарденс Варна", търговските площи на „Гранд мол" Варна и жи­лищните комплекси „Оркид хилс" в София и Вар­на."

финансирането на строителството на мола в морската столица е осигу­рено и вече са подписани договори за наеми с меж­дународни вериги като Zara, Pull & Bear, Bershka, Gap и Mango, съобщават от „Оркид".

Компанията обаче е взела решение да отло­жи работата по офис кули­те, които са част проекта, фокусът на инвеститора щял да е в отдаването под наем на търговските пло­щи.
01.02.2009 г., с. 5


Ремонтират палатата


Синодалната палата, в която заседават главни­те духовници на БПЦ, се ремонтира.

Сградата е обявена за паметник на културата. Въпреки това дълги го­дини в нея не е стъпвал майстор. Строителството й е за­вършено през 1911 годи­на.

Вече са оправени части от водопровода и отоп­лителната система, обяс­ниха от дирекция "Веро­изповедания" към МС. От службата досега, за периода от две години, са отпуснали около 800 000 лв. за ремонтните ра­боти. Предстои да се по­искат от финансовото ведомство още около 2 500 000 лв. за оправянето не само на вътрешната част на сградата и покри­ва, но и за освежаване на фасадата й. Отделно ще бъде освежена и градин­ката на Синодалната па­лата.
01.02.2009 г., с. 5


Бунт срещу сектанти

Подписка срещу за­почналия строеж на молитвен дом на рели­гиозната общност "Свидетелите на Йехо­ва" започна в габровс­ките грамове "Света Троица" и "Успение Бо­городично" . Тя е орга­низирана от свещени­ци от габровските храмове и от граждани.

"Тази секта вече се е настанила в Габрово и хората трябва да бъдат предупредени за лъжеучението, което емисари­те й проповядват с осо­бена активност", обясни отец Стефан от храм "Света Троица". Местна­та структура на партия

"Атака" разпространи листовки против строе­жа на молитвения дом в квартал "Бичкинята" и също започва да събира подписи на граждани.

По повод строежа на молитвения дом от об­щината казаха, че има одобрен инвестиционен проект за сградата.
01.02.2009 г., с. 5


Във Варненско

^ Градят нов манастир


Нов манастир ще бъ­де вдигнат в община Долни чифлик до 10 го­дини, обяви вчера кметът й Борислав Натов. Той ще е близо до село Гроздьово. В Долни чиф­лик са получили на 19 януари писмо от Варнен­ската и Великопреславска митрополия с молба да й предостави безвъз­мездно терен, върху който да бъде построен пра­вославен манастир. Най-подходяща е местността Рибарника, в землището на село Гроздьово - 25 дка близо до границата с Дългопол, обясни Борис­лав Натов. Това е първи­ят манастир в този район на страната. На послед­ната сесия на общинския съвет преди няколко дни предложението на кмета е одобрено и така земята е дарена на митрополия­та. Тя ще направи пъти­ща, ще прокара ток, вода и канализация. Планове­те на митрополията са строежът да започне до пет години, а след десет да е завършен и самият манастир. Още не е уточ­нено дали светата оби­тел ще приюти монаси или монахини.
01.02.2009 г., с. 18


60 000 лв. инвестиции в залата на „Армията”


Собственикът на баскетболния ЦСКА Интерлоджик Георгиос Стерянопулос е за­явил, че в залата на стадион "Българска армия" са вложени поне 60 000 лв. за ре­монтни дейности до момента.

Така гръцкият биз­несмен твърди, че е из­пълнил част от ангажи­мента към ДАМС да ин­вестира 80 000 лв. в спортното съоръже­ние. Когато обаче от Стерянопулос са били поискани доказателст­ва за похарчените па­ри, той е отклонил въп­роса.

Собственикът на чер­вените трябва да пред­стави нужните доку­менти в ДАМС до утре, като в противен случай ще трябва да напусне залата на стадион "Българска армия". В момента там тренират всички възрастови гру­пи на ЦСКА Интерло­джик, като тоалетните и съблекалнята на за­лата не функционират, треньорите и играчите сами се грижат за хиги­ената поради липса на чистачка, а по стените и тавана има мухъл, предизвикал астма у капитана на мъжкия отбор Крум Дойчинов.


Снимка на две колони - Съдбата на ЦСКА Интерлоджик все още е неизвестна
02.02.2009 г., с. 1


^ НА ТЪРГ ОТ БАНКА

58 бона за четиристаен на длъжник


Евтини имоти сред обявите в съда


Ипотекираните имоти на длъжни­ци на банки, предлагани за публична продан, излизат най-евтино, показа проверка на "Телеграф".

Оферти за имоти на половин цена могат да се намерят сред обявите на частните съдебни изпълнители в paйонните съдилища. Четиристаен апартамент в София например е обявен с начална цена от 58 000 лв.
02.02.2009 г., с. 2


ЗА НОВО РПУ

^ БОЙКО ПУСНА ТЕРЕН НА МИКОВ


ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Ново полицейско уп­равление ще бъде пост­роено в столичния район "Младост".

За това се договориха вчера вътрешният министър Михаил Миков и столич­ният кмет Бойко Борисов. Сградата ще бъде вдигна­та в близост до Академия­та на МВР в "Младост 3". Те­ренът за построяването й ще бъде предоставен на полицията безвъзмездно.

Теренът

Парцелът е собственост на общинската фирма "Со­фийски имоти" и никой няма претенции към него", кате­горичен беше главният ар­хитект на столицата Петър Диков. Около 5000 квадрат­ни метра ще бъде общата площ на постройката, до­пълни той.

Новото РПУ ще обслужва кварталите "Младост", Сту­дентски град, "Мусагеница"

и "Дървеница", обясни Ми­хаил Миков. "Това обаче не отменя ангажимента за за­силеното полицейско при­съствие сред студентите", подчерта той. В новата сграда ще бъде предвиде­но и място за пожарна, тъй като в района пожарникари има единствено в "Дърве­ница". По данни на МВР са­мо в "Младост" и Студентс­ки град има над 280 000 регистрирани жители. "За последните 20 години Со­фия се е увеличила 3 пъти и

изграждането на ново по­лицейско управление е в интерес на гражданите", добави Миков.

Глоби

Вътрешният министър се ангажира да прокара и за­конодателна промяна, коя­то предвижда столичният инспекторат да приеме част от функциите на катаджиите и да започне да глобява за неправилно пар­киране. Според кмета инс­пекторите ще бъдат по-бдителни за паркирането, докато полицаите се борят с трафика по кръстовища­та.

Прехвърлянето на новите функции на инспектората не дава зелена светлина за създаването на общинска полиция, подчерта обаче Миков. "Аз не съм против­ник на идеята за създаване на общинска полиция, но има сериозен риск да за­почне прехвърляне на отго­ворности", изтъкна той.


Снимка на две колони - Вътрешният министър Михаил Миков показва архитек­турния план за новата сграда на полицията в столичния квартал "Младост 3".
02.02.2009 г., с. 2


Депутати събират пари за галерия


Бившият вътрешен министър Румен Пет­ков и колегата му от парламентарната гру­па на Коалиция за България Дончо Цон­чев инициираха кам­пания за набиране на средства за ремонт на плевенската галерия „Дарение Светлин Русее". По­каната да се включат в набирането на средства е отправена към всички депутати от града, съобщи а Цончев пред агенция "Фокус".
02.02.2009 г., с. 4


Банки пускат на търгове

Четиристаен на длъжник за 58 бона


Търсете евтини имоти сред обявените в районния съд


^ АДРИАНА ИГНАТОВА

Ипотекираните имоти на длъжници на банки, пред­лагани за публична продан, излизат най-евтино. Това показа проверка на "Телеграф".

Те са толкова евтини, за­щото по закон се обявяват на търг срещу 50% от оценката им. Ако няма интерес, се обя­вява втори търг, където це­ната е 80% от тази на първия.

Почти всички жилища, обя­вени за публична продан, из­лизат наполовина и повече по-евтини от обичайните про­дажби на имоти. По тази при­чина тръжните сделки наби­рат все по-голяма популяр­ност сред купувачите на жи­лища. Има хора, които редовно си пазаруват отнети и обявени за продан имоти, лични вещи или автомобили, коментира частният съдебен изпълни­тел Иван Чолаков.

Един пример за изгодна оферта - апартамент с 4 стаи, гараж и обща площ от 130 кв м с право на строеж върху от­делен парцел с площ 2332 квадрата е оценен на 57 850 лв.

Финалната стойност на недвижимата собственост обаче зависи от наддаване­то. Затова обявената начал­на цена може да ви се вижда много изгодна, но накрая да се наложи да се бръкнете доста по-дълбоко, ако меж­дувременно друг не ви от­мъкне имота под носа. Всичко зависи от интереса. Имот с обща площ от 3008 кв м в село Мрамор пък е оце­нен на 41 000 лв. Началната цена, от която започва над­даването, пък е 20 500 лв. Га­раж с обща площ от 986 квадрата стартира от 5000 лв.

Сред разнообразните предложения човек може да попадне и на вещи като елек­трическа везна, видеоохранителни системи, компютри, колбасорезачки, картини, сервизен навес, моторен три­он.

Наддаване

Първата и най-важна стъп­ка, която трябва да направи­те, за да участвате в търг за публична продан, е да си из­берете имот, вещ или авто­мобил. Предложенията мо­же да намерите в Районен съд - София, и по-точно на стената с обявленията на частни съдебни изпълнители в сградата на Брачната колегия. В тях са посочени точно всички изисквания към бъдещите участници в търга. На повечето от обявленията ще прочетете, че за включване в наддаването се внася задатък от 10% върху началната цена. Сумата се внася предварително по банкова сметка, като задължително се посочва номерът на изпълнителното дело. Всеки играч посочва в запечатан непрозрачен плик предложената от него цена и подава офертата си с оригинал на квитанцията за внесен задатък. Документите се приемат в канцеларията на районния съд в Coфия и се вписват във входящ регистър. Позволени са повече от едно наддавателно предложение на човек. Всички публични продажби се извършват сградата на Софийския районен съд.

Законът изисква средната пазарна цена на имота при предлагането му на търг да бъде в размер на 50% от сумата, която е дал съдебният изпълнител, обясни Иван Чолаков. Това се случва с имота ви, когато сте длъжник с ипотека и всички методи за доброволно и мирно погасяване на задълженията ви са изчерпани. Основната маса ипотеки са на банките. Ипотеката не прави банката собственик на имота, докато той не бъде ос ребрен или трезорът сам не поиска той да му бъде възложен.


Снимка на две колони - Някои продажби се отменят, след като длъжникът започне да погасява борчовете си.


Снимка на две колони - Ако искате да си купите евтин имот, редовно проверявайте обявле­нията в районния съд.


Снимка на шест колони - Имотите в "Лозе­нец " са скъпи, но мо­же да извадите къс­мет да си вземете апартамент на поло­вин цена от някой длъжник.
02.02.2009 г., с. 4


Борчлията намазва от no-висока цена


Има случаи, в които стойността на прода­дения имот надхвър­ля вземането. Ако задължението на длъж­ника е 50 000 евро, а жилището му се предлага на цена от 100 000, остатъкът от 50 000 му се връща обратно. Дори лицето да е длъжник на дру­ги банки или лица, съ­дебният изпълнител е длъжен да му върне разликата. В повече­то случаи това е следствие от неефек­тивната организация на банките и лошото разпределение на де­лата им.
02.02.2009 г., с. 4


Уреждат свои хора


Законът задължава фи­нансовата институция да се освободи от ипотеки­раните имоти в двегоди­шен срок. Освен чрез брокерски къщи банките продават висящите имоти и на свои служители. Тъй като банковите чиновници нямат право да участват в търга за публична продан, тре-зорът може да предлага вътрешно имоти за покуп­ка. В такъв случай банко­вият служител, който е проявил интерес към оп­ределено жилище, тегли

кредит от банката работодател и изп­лаща закупения имот на трезора, за който работи. Това е най-популярната вътрешна схема, чрез която финан­совите институции се освобождават от непрода­ваемите имоти. Банките отказват да коментират тази своя практика, па­зейки се от лоша реклама.
02.02.2009 г., с. 4


Не търсете оферти по вестници


Когато се интересувате от имотите, които частните съдебни изпълнители продават, може да се обърнете директно към тях за пълна информация. По закон те не са длъж­ни да публикуват търговските си предложе­ния във вестници, на интернет страници и т.н. Важно е да поискате по-подробни све­дения за жилището, тъй като междувре­менно търгът може да е спрян или отложен. Това се случва, когато собственикът е започ­нал да погасява задълженията си.
02.02.2009 г., с. 5


Мафията пазарува евтини жилища


Имотите, търгувани на нереално ниски цени, се радват на го­лям интерес от стра­на на съмнителните фирми и организа­ции. Групировките пазаруват евтини жи­лища, които препро­дават на високи цени или отдават под наем.

Според изпълните­лите на съдебни ре­шения съществува­щите норми на прак­тика позволяват на безброй групировки да купуват имоти на 50 или 60% от дейст­вителната им цена и след това да ги про­дават на 90 или 100%. Ако имотът не се продаде при първо предлагане за пуб­лична продан, той се търгува повторно, то­зи път на 80% от пър­воначалната тръжна оценка. По този на­чин всеки може да си купи имот на 40% от реалната му стой­ност. Ако жилището се продава на много ниска цена, ипотеки­раният длъжник съ­що губи, тъй като собствеността му се търгува за жълти стотинки.Загубата не е само за него, но и за банката, която няма интерес жилището да бъде обезценено и продадено евтино.
02.02.2009 г., с. 5


Имот с човека вътре

Единствената тежест, която не може .да се зали­чи, е пожизненото запазе­но право на ползване на даден имот. Това право обикновено се предава от родители на деца и позволява на човека да ползва имота, когато поже­лае, до края на живота си. Купувайки такова жилище, реално вие го купувате с чо­века вътре. Въпреки неудоб­ството купувачите не се дърпат от имоти с такава те­жест и те се търгуват нарав­но с всички останали.
02.02.2009 г., с. 6


Болярово на слънчева енергия


Община Болярово е получила предложе­ние от испанска фирма за изграждане на алтернативни източници на електроенергия чрез фотоволтаични панели. По линията на публично-частното партньорство може да се изготви съвместен проект, с който да се кандидатства по опе­ративните програми на Европейския съюз и да се получи финансиране. Тора съобщи кметът на "общината Христо Христов. Според него, ако фотоволтаичните елементи се разполо­жат върху площ 50 дка, ще струват около 200 000 евро и ще захран­ват с електроенергия 4000 потребители.
2-svedeniya-o-proveryaemoj-organizacii-reshenie-soveta-deputatov-g-p-bolshie-vyazemi-odincovskogo-municipalnogo.html
2-takticheskaya-podgotovka-uchebnik-serzhanta.html
2-tematicheskij-plan-rabochaya-programma-po-kursu-matematika-naimenovanie-disciplini-dlya-specialnosti-010701.html
2-teoriya-amortizacii-hemhogo-skuchhaya-ho-heobhodimaya-1-obshie-principi-psihologicheskoj-borbi-legkie-dlya-ponimaniya.html
2-trebovaniya-k-urovnyu-podgotovki-neobhodimoj-dlya-osvoeniya-programmi-specializirovannoj-podgotovki-magistra-i-usloviya-konkursnogo-otbora.html
2-uchet-postupleniya-osnovnih-sredstv-konspekt-lekcij-po-kursu-buhgalterskij-uchet-soderzhanie-tema-organizaciya.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/publichnij-doklad-municipalnogo-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-detskogo-sada-kombinirovannogo-vida-76-goroda-lipecka-za-2010-2011-uchebnij-god.html
 • control.bystrickaya.ru/disciplini-po-viboru-studenta-metodicheskaya-instrukciya-trebovaniya-k-strukture-soderzhaniyu-oformleniyu-osnovnoj.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tablica-11-harakteristika-personazhej-v-audiovizualnih-mediatekstah-metodika-i-tehnologiya-mediaobrazovaniya-v-shkole-i-vuze-taganrog.html
 • letter.bystrickaya.ru/nikomu-ne-govori-otvernis-i-na-voprosi-ni-na-chi-ne-otvechaj-stranica-2.html
 • tests.bystrickaya.ru/lui-ferdinand-selin-iz-zamka-v-zamok.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/sobranie-deputatov-krasnochetajskogo-rajona-chuvashskoj-respubliki-reshilo-utverdit-plan-raboti-zasedanij-sobraniya-deputatov-krasnochetajskogo-rajona-na-2009-god-stranica-17.html
 • literatura.bystrickaya.ru/spisok-sovetov-utverzhdennih-prikazami-rosobrnadzora-v-2009-2011-gg-stranica-16.html
 • spur.bystrickaya.ru/leto-2008-assord-paris-kanikulyarnie-gruppovie-programmi-dlya-detej-i-molodezhi-2008-velikobritaniya.html
 • spur.bystrickaya.ru/konstitucionno-pravovoj-status-obshestvennoj-palati-rossijskoj-federacii-voprosi-teorii-i-praktiki.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/perechenosnovnih-normativnih-dokumentov-kotorimi-neobhodimo-rukovodstvovatsya-pri-rassmotrenii-razdela-organizaciya-stroitelstva.html
 • bukva.bystrickaya.ru/pervie-dni-vojni-petr-lvovich-bograd.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/telecommunication-carrier-tema-servisnaya-deyatelnost-kak-forma-udovletvoreniya-potrebnostej-cheloveka.html
 • shkola.bystrickaya.ru/plan-postanovka-problemi-3-analiz-istochnikov-i-literaturi-5-reformi-ivana-groznogo-8.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-2-smert-materi-i-misticheskij-amulet-lyutera-barbanka-amerikanskogo-svyatogo-blagodarnost.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/pravila-otkritiya-i-obsluzhivaniya-obezlichennih-metallicheskih-schetov-fizicheskih-lic-v-ooo-kb-smp-opredeleniya-termini-i-ponyatiya.html
 • knigi.bystrickaya.ru/socialnaya-politika-v-usloviyah-krizisa.html
 • turn.bystrickaya.ru/patofiziologiya-pochek-kontrolya-po-patofiziologii.html
 • writing.bystrickaya.ru/a-a-danilov-a-v-pizhikov-stranica-7.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/programma-svobodnoe-dihanie.html
 • doklad.bystrickaya.ru/voprosi-dlya-kollokviuma-uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-bijsk-bpgu-imeni-v-m-shukshina.html
 • thescience.bystrickaya.ru/impulsnie-linii-poyasnitelnaya-zapiska-vvedenie-nemnogo-istorii.html
 • esse.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-professionalnogo-modulya-pm-01-dokumentirovanie-hozyajstvennih-operacij-i-vedenie-buhgalterskogo-ucheta-imushestva-organizacii.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplini-metrologiya-i-radioizmereniya-mri-stranica-2.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/lekciya-10-anderrajting-cennih-bumag31-kurs-lekcij-kurs-lekcij-po-discipline-rinok-cennih-bumag-podgotovlen.html
 • composition.bystrickaya.ru/otchyot-o-prodelannoj-rabote-gruppi-goroda-novosibirsk-za-2010-god.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/pravila-prozhivaniya-v-tovarishestve-sobstvennikov-zhilya-obshie-polozheniya.html
 • esse.bystrickaya.ru/publichnij-doklad-municipalnogo-obsheobrazovatelnogo-byudzhetnogo-uchrezhdeniya-liceya-1-s-mishkino-municipalnogo-rajona-mishkinskij-rajon-respubliki-bashkortostan-ob.html
 • predmet.bystrickaya.ru/s-s-a-pereh-gl-ilirjateit9-sdelat-zhidkim-privesti-v-zhidkoe-sostoyanie-abis0a-lirjateit-mamaliga-u-nee.html
 • holiday.bystrickaya.ru/na-osnovu-chlana-stav-zakona-o-osnovnom-obrazovau-i-vaspitau-sluzhbeni-glasnik-sr-srbie-bro-590-prosvetni-savet-republike-srbie-na-sednici-odrzh-stranica-4.html
 • literatura.bystrickaya.ru/referat-podgotovka-oformlenie-i-procedura-zashiti-referat.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/rossijskoj-federacii-gosudarstvennij-universitet-visshaya-shkola-ekonomiki-fakultet-filosofii-programma-disciplini.html
 • assessments.bystrickaya.ru/davlenie-na-astralnoe-telo-boreev-georgij-pifagor-mudreci-vostoka-vtoroj-tom.html
 • doklad.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-informatika-napravlenie.html
 • textbook.bystrickaya.ru/kadrovoe-obespechenie-ou-v-tekushem-ug-informacionnaya-karta-obsheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya-prohodyashego-gosudarstvennuyu.html
 • writing.bystrickaya.ru/hisheniya-s-pomoshyu-kompyuternoj-tehniki.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.